prelegenci

Jarosław Tworóg

Dr inż. Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Jest ekspertem technicznym w zakresie technologii elektronowej, elektroniki i teleinformatyki. Przygotowuje stanowiska i opinie KIGEiT w sprawie rozwoju innowacyjności i regulacji ułatwiających wchodzenie nowych technologii na rynek. Prezentuje poglądy przedsiębiorstw przemysłu ICT w debatach publicznych na temat działań na rzecz podnoszenia wartości dodanej tworzonej w gospodarce. Ma bogate doświadczenie w programowaniu rozwoju przemysłu cyfrowego. Propaguje wartość biznesową procesu konwergencji technologii cyfrowych z innymi dziedzinami techniki. Prowadzi seminaria i odczyty dot. wpływu cyfryzacji na innowacyjność we wszystkich jej przejawach.

Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek kompletu usług inteligentnych, co pozwoli na wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).

Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla sieci energetycznych Smart Grid oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych.